Regulamin

regulamin strony oraz sklepu gilbt.com

Regulamin firmy GilBT dotyczy warunków sprzedaży towarów produkowanych i oferowanych przez firmę GilBT a także warunków napraw urządzeń w okresie gwarancyjnym.

Decydując się na zakup Kupujący akceptuje wszelkie postanowienia poniższego Regulaminu

REGULAMIN SPRZEDAŻY

 

1

/Postanowienia ogólne/

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki prowadzenia sprzedaży przez Krzysztofa Gila prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą GilBT Krzysztof Gil z siedzibą w Swarzędzu (62-020), os. Raczyńskiego 3/14, NIP: 7822325016, REGON: 301422314 (dalej jako „GilBT” lub „firma GilBT”).
 2. Sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem strony internetowej GilBT.com.
 3. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie GilBT.com – w szczególności cena, opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93).
 4. Ceny produktów umieszczone na stronie www.GilBT.com podane są w złotych polskich i są cenami netto.

2

/Sprzedaż/

 

 1. Zamówienia przyjmowane są drogą mailową pod adresem: biuro@gilbt.com. W treści zamówienia należy określić:
 2. rodzaj/model zamawianego produktu (ewentualne opcje dodatkowe wybrane z aktualnej oferty);
 3. sposób dostawy – produkty mogą być dostarczone za pośrednictwem kuriera, spedytora lub odebrane osobiście w punkcie sprzedaży;
 4. sposób płatności – przedpłata lub pobranie kuriera;
 5. dane teleadresowe firmy do faktury oraz adres dostawy;
 6. Każde zamówienie jest potwierdzane mailowo przez GilBT z załączeniem faktury proforma, która zawiera wszystkie istotne dane zamówienia i na podstawie której dokonuje się płatności za towar z wyłączeniem zamówień z opcją płatność – pobranie.
 7. Faktura VAT wystawiana jest każdorazowo w terminie 7 dni od daty dokonania sprzedaży.
 8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 21 dni roboczych, w zależności od rodzaju nabywanego produktu oraz daty zaksięgowania należności, z wyłączeniem zamówień z opcją płatność – pobranie.
 9. Koszt dostawy pokrywa Kupujący z wyłączeniem produktów, przy których indywidualnie ustalono przesyłkę w cenie.

 3

/Gwarancja, Reklamacje i Zwroty/

 1. Wszystkie produkty oferowane przez firmę GilBT są fabrycznie nowe i objęte 24 miesięcznym okresem gwarancyjnym, w tym gwarancją door-2-door, obowiązującą wyłącznie na terytorium Polski (obejmuje pokrycie kosztów transportu w obie strony), w okresie 12 miesięcy od daty sprzedaży.
 2. Niezależnie od postanowień ust. 1, w przypadku zamówień składanych przez konsumentów, reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176)ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) oraz odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisów dotyczących rękojmi za wady
 3. Zgłoszenia reklamacji są przyjmowane pisemnie na adres siedziby firmy lub mailowo na adres biuro@gilt.com. Przy zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:
  1. numer seryjny urządzenia;
  2. opis usterki;
  3. dokument przedstawiający wadę (zdjęcie, film);
 4. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne, nastąpi w formie mailowej w terminie 72 h wraz z dalszymi instrukcjami odnośnie reklamacji. W przypadku odrzucenia reklamacji odpowiedź zostanie udzielona pisemnie.
 5. W trakcie okresu gwarancyjnego, określonego w ust. 1, wszystkie usterki zostaną usunięte na koszt producenta w punktach serwisowych GilBT w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia urządzenia. Jeżeli firma GilBT nie wykonywała montażu urządzenia, Klient jest zobowiązany zdemontować wyświetlacz na własny koszt i ryzyko. W przypadku reklamacji, koszty dostawy zakupionego produktu do punktu serwisowego pokrywa Kupujący z wyłączeniem:
 6. okresu gwarancyjnego door-2-door, o którym mowa w ust. 1;
 7. reklamacji konsumenckich;
 8. reklamacji uznanych za zasadne.
 9. Przez koszty dostawy należy rozumieć koszty zwykłej przesyłki poleconej, z wyłączenie dodatkowych usług kurierskich.
 10. W przypadku dostarczania produktu za pośrednictwem kuriera, firma GilBT nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe pakownie produktu i uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie stanowiące wad fizycznych.
 11. Po naprawie uznanej reklamacji produkt dostarczony będzie do Kupującego na koszt GilBT na adres figurujący na dowodzie zakupu (dotyczy tylko terenu Polski). Gwarancja zostaje automatycznie przedłużona o czas, w którym urządzenie znajdowało się w serwisie.
 12. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje:
 13. defektów powstałych w wyniku czyszczenia oraz napraw wykonywanych przez inne podmioty niż autoryzowany punkt naprawy firmy GilBT;
 14. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych lub wad wynikających z niewłaściwej konserwacji lub nieprawidłowego przechowywania produktu (np. przechowywania towaru poza podanym w specyfikacji zakresem temperatur, w pobliżu chemikaliów o właściwościach żrących lub innych szkodliwych materiałów chemicznych);
 15. uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowej instalacji oraz użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
 16. wady lub uszkodzenia, powstałego na skutek siły wyższej tj. pożaru, trzęsienia ziemi, powodzi, uderzenia pioruna, przepięcia w sieci elektrycznej bądź innych klęsk żywiołowych, zanieczyszczenia środowiska oraz nieregularnych dostaw prądu;
 17. ścierania się oraz rysowania zewnętrznych powłok w tym tworzyw sztucznych oraz metali, wynikających z normalnego zużycia;
 18. wygasłych punktów świecących (diod LED) w ilości poniżej 0,8% wszystkich diod w urządzeniu, wynikających z normalnego zużycia;
 19. osłabienia jasności punktuów świecących (diod LED) wynikających z normalnego procesu zużycia;
 20. karty pamięci SD;
 21. Gwarancja nie obejmuje szkód i utraconych korzyści Nabywcy wynikających z opóźnienia naprawy gwarancyjnej sprzętu.
 22. GilBT nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmę kurierską lub jej zagubienie. Reklamacje w takich przypadkach należy składać w firmie kurierskiej.

4

/Odstąpienie od Umowy/

 

 

 1. A. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży
 2. Klient będący konsumentem, stosownie do przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni  bez podania przyczyny.
 3. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.
  2. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.
  3. w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
  4. zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

 

 1. Skutki odstąpienia od umowy
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez firmęGilBT), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Firma GilBT może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania rzeczy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Rzecz należy odesłać na adres: Firma GilBT os. Raczyńskiego 3/14, 62-020 Swarzędz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient otrzyma informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy.
 6. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, będzie zobowiązany do zapłaty kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował firmę GilBT o odstąpieniu od Umowy.”.
 8. Produkt podlega zwrotowi w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu użytkowania oraz musi posiadać:
  1. oryginalne opakowanie;
  2. komplet wyposażenia i akcesoriów;
  3. dołączone oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (formularz odstąpienia stanowi Załącznik nr 1)
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów: 
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

5

/Zakres odpowiedzialności/

 1. Strona internetowa oraz informacje na niej przedstawione mają charakter jedynie informacyjny.
 2. Firma GilBT nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości oraz zaniedbania zawarte na stronie internetowej. Kolory pojawiające się na stronie internetowej mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych kolorów wyświetlaczy. Zdjęcia kolorów mogą różnić się w zależności od ustawień monitora.
 3. Firma GilBT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z użytkowaniem strony internetowej www.GilBT.com. Wyłączenie odpowiedzialności, o której mowa powyżej, obejmuje także wirusy, pliki i programy mające na celu zakłócenie, ograniczenie lub zniszczenie funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacji, występujące na stronie niezależnie od firmy GilBT.
 4. GilBT nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej lub nieumiejętnej instalacji lub eksploatacji produktów przez użytkownika.
 5. GilBT nie odpowiada za uszkodzenia mienia spowodowane nieprawidłowym użyciem urządzenia GilBT. .

6

/Postanowienia końcowe/

 1. Decydując się na zakup Kupujący akceptuje wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyraża zgodę przetwarzanie dotyczących go danych osobowych przez firmę GilBT, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Niniejszy Regulamin zostaje podany do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej GilBT.com.